รองปลัดกระทรวงเกษตร เยี่ยมแปลงผักปลอดสารพิษบ้านดงเรือง  (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
รองปลัดกระทรวงเกษตร เยี่ยมแปลงผักปลอดสารพิษบ้านดงเรือง  (มีคลิป)

รองปลัดกระทรวงเกษตร เยี่ยมแปลงผักปลอดสารพิษบ้านดงเรือง

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงผักปลอดสาร กลุ่มวิสาหกิจปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงเรือง หมู่ 6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน นายบำรุง เพิ่มชีวา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี นางสาวอรนุช ดีมั่น เกษตรอำเภอหนองหาน กลุ่มเกษตรกรและลูกจ้างแรงงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ จากนางบานเย็น องอาจ ผู้ใหญ่บ้านดงเรือง หมู่ 6 และรับฟังผลการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

นางสาวอรนุช ดีมั่น เกษตรอำเภอหนองหาน กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุดรธานีมีเป้าหมายในการดำเนินงานใน 19 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอเพ็ญ) จำนวน 142 ตำบล มีเกษตรกรและผู้รับจ้างแรงงานที่ผ่านเข้าร่วมโครงการระยะที่ 1-5 แบ่งเป็นเกษตรกร 2,272 ราย และผู้รับจ้างงาน 1,136 ราย ขณะที่อำเภอหนองหาน มีทั้งสิ้น 11 ตำบล แบ่งเป็นเกษตรกร 284 ราย และผู้รับจ้างงาน 140 ราย ในส่วนของตำบลหนองเม็ก มีเกษตรกรร่วมโครงการฯ จำนวน 35 ราย และผู้รับจ้างงาน จำนวน 17 ราย

ด้านนางบานเย็น องอาจ ผู้ใหญ่บ้านดงเรือง หมู่ 6 กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงเรือง เริ่มก่อตั้งกลุ่มในปี 2547 มีจำนวนสมาชิก 80 คน จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจปี 2549 เพื่อเป็นกองทุนของคนในชุมชน แก้ปัญหาต้นทุนการเกษตร เป็นแหล่งหารายได้ และศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัยของคนในชุมชน ปัจจุบันกิจกรรมของกลุ่มประกอบด้วย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จัดตั้งโรงสีชุมชน การปลูกผัก และเลี้ยงสุกร จนในปี 2560 กลุ่มได้รวบรวมสมาชิกเพื่อปลูกผักเชิงพาณิชย์ บนพื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน

โดยการสนับสนุนระบบน้ำใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์แบบแปลงใหญ่ จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ปัจจุบันมีสมาชิกปลูกผักจำนวน 43 คน รวม 173 แปลง ภายใต้แผนการผลิตของกลุ่ม เพื่อไม่ให้ผักขาดตลาด และกระจายรายได้ให้สมาชิก ผักเหลือไม่ทิ้ง นำไปเลี้ยงสุกร หรือหมักมูลโค นำน้ำหมักไปรดผัก และผลิตน้ำฮอร์โมนนมสดสำหรับรดผัก เพื่อให้ผักกรอบ อร่อย ส่งจำหน่ายตลาดนัดเกษตรกรบริเวณข้างที่ว่าการอำเภอหนองหาน , โรงพยาบาลอุดรธานี , พ่อค้าคนกลาง และตลาดชุมชน ส่งผลให้สมาชิกมีอาชีพเสริม เกิดอาชีพหลัก สร้างรายได้ในช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยว โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหานเตรียมส่งเสริมต่อยอด เน้นการตลาดนำการผลิต มุ่งสู่ออร์แกนิคไทยแลนด์ต่อไป

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000