ผู้สมัคร นายก.ทต.ทองแสนขัน นำทีมพลังพัฒนา ลุยหาเสียงอย่างคึกคัก - ไทยเสรีนิวส์
ผู้สมัคร นายก.ทต.ทองแสนขัน นำทีมพลังพัฒนา ลุยหาเสียงอย่างคึกคัก

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองแสนขัน นำทีมผู้สมัคร สท.ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากประชาชน โดยทีมพลังพัฒนา มีแนวทางหลักการทำงาน “กล้านำ ทำจริง ไม่ทิ้ง ประชาชน ”

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาวธัญญาลักษณ์ คำมิ่ง ผู้สมัคร นายก.ทต.ทองแสนขัน เบอร์ 1 ทีมพลังพัฒนาเดินหาเสียงพร้อมผู้สมัครสมาชิกเทศบาลตำบลทองแสนขัน

ชูแนวทางหลักการทำงานด้วยนโยบายหลัก 9 ข้อ ประกอบด้วย 1.น้ำเพื่อชีวิต-เร่งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน -ปรับปรุงระบบประปาให้ใสสะอาดดื่มได้ 2. ชีวิตที่ปลอดภัย- พัฒนาตลาดสดให้มีมาตรฐานทันสมัยอาหารสะอาดปลอดภัย -จัดให้มีระบบวงจรปิดตามจุดเสี่ยงทุกชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน –

จัดให้มีเวรยามในตอนค่ำคืนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยให้กับประชาชน 3.อนาคตต้องสดใส – พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีมาตรฐานอาหารถูกตามหลักโภชนาการสะอาดปลอดภัย – ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี สารสนเทศในชุมชน – ส่งเสริมการกีฬา ทุกกลุ่มวัย 4.จิตใจที่เป็นสุข – ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเด็กสตรีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส – ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและงานบุญแจงรวมญาติ

5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง – พัฒนาศักยภาพชุมชน – ปรับภูมิทัศน์ชุมชนให้น่าอยู่โดยจ้างแรงงานในชุมชน – ประสานงานช่วยเหลือด้านกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน 6.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน – ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 7. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แนวใหม่ 8. ส่งเสริมอาชีพในชุมชนทอผ้า เพาะเห็ดฟาง – ส่งเสริมทําหน้ากากอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไว้ใช้ในชุมชนช่วงโรคระบาด covid – 19 และ 9. พัฒนาศักยภาพ อสม.และ อพปร.เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

นางสาวธัญญาลักษณ์ คำมิ่ง เบอร์ 1 เป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาโดยกำเนิด คนอำเภอทองแสนขัน มีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นคนบ้านเราจริงๆ จบปริญญาตรี เอกบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อดีตทำงานที่โรงพยาบาลทองแสนขัน เป็นอดีตทำงานที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอดีตทำงานเป็นผู้จัดการภาคบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดสาขาอุตรดิตถ์ สโลแกน ” คนรุ่นใหม่ ไฟแรง สตรีแกร่ง ใจกล้า กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูกต้อง และชอบธรรม ”

เอนก ธรรมใจรายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000