เรือนจำสุโขทัย เปิดโครงการสร้างรั้วป้องกัน ร่วมต้านภัยยาเสพติดในเรือนจำ - ไทยเสรีนิวส์
เรือนจำสุโขทัย เปิดโครงการสร้างรั้วป้องกัน ร่วมต้านภัยยาเสพติดในเรือนจำ

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการสร้างรั้วป้องกัน ร่วมต้านภัยยาเสพติดในเรือนจำ

 

วันที่ 8 มีนาคม 2564  ณ โดมแดนกลาง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างรั้วป้องกัน ร่วมต้านภัยยาเสพติดในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2564 โดยนายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะส่งผลให้ไม่หันมากระทำผิดซ้ำอีก ซึ่ง อบจ.สุโขทัย ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับเรือนจำจังหวัดสุโขทัย จำนวน 220,000 บาท ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การรักษาระเบียบวินัย ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และใช้ความรู้ที่ได้รับหลังผ่านการอบรมครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลังพ้นโทษ และกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติ

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000