PEA แจ้งแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้าพื้นที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน เนื่องจากระบบสายส่งเคเบิลใต้น้ำขัดข้อง - ไทยเสรีนิวส์
PEA แจ้งแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้าพื้นที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน  เนื่องจากระบบสายส่งเคเบิลใต้น้ำขัดข้อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในระบบสายส่งเคเบิลใต้น้ำ

 


เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 ตามที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบสายส่งเคเบิลใต้น้ำ ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จำนวน 1 วงจร ซึ่งส่งผลให้มีระบบไฟฟ้าที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กับอำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เหลือเพียง 2 วงจร จำนวน 30 MW (คิดเป็น 50 % ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน ช่วงเดือนมีนาคม 2564) ซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการการใช้กระแสไฟฟ้าบนพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีแผนรองรับการแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนี้


1.เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำแผนการจ่ายและดับกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน โดยจะหมุนเวียนการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ เป็นเวลาพื้นที่ละ 1 ชั่วโมง และดับกระแสไฟฟ้า เป็นเวลาพื้นที่ละ 3 ชั่วโมง สลับกันไปทั่วทั้งเกาะ
2. จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จำนวน 3 MW โดย ณ ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไปแล้ว จำนวน 5 MW


3. เร่งรัดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115 Kv วงจรที่ 2 ให้สามารถใช้งานได้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คาดว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000