ประเมิน "โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร" เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี 63 - ไทยเสรีนิวส์
ประเมิน “โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร” เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี 63

ความเป็นมาของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกิดขึ้น มาจากน้ำพระทัยความเมตตาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ.2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2506

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นำโดยนายจงจิต ดวงสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองเสาวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563

โดยมีผู้ให้เกียรติกล่าวคำนิยม คือ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ,ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการ สพม.ขก ,นายกองศรี คำเถาว์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่าน ดร.พระครูสุรัตนานุกิจ กล่าวสัมโมทนียกาถา

คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานกรรมการ ,นายวิวัฒน์ ชาเสน ผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายชอบกิจ กนกหงษ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ,นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ,นางสาวทรงววาด วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ,นางสุดี นามบุรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (กรรมการ และเลขานุการ)

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาประเมินอย่างกัลยาณมิตร

ภัสสะ บุญธรรม รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000