คณะทำงาน โครงการส่วนพระองค์ฯ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ร.ร.บ้านหนองบาง - ไทยเสรีนิวส์
คณะทำงาน โครงการส่วนพระองค์ฯ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ร.ร.บ้านหนองบาง

คณะทำงาน โครงการส่วนพระองค์ฯ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ร.ร.บ้านหนองบาง

 

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 ที่ ร.ร.บ้านหนองบาง ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ.ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นางสุรีรัตน์ ต.สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผน สพฐ. น.ส.ศิริวิมล บุญยัง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 และคณะ ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ร.ร.บ้านหนองบาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 น.ส.อรุณรักษ์ เรืองรัตนโภคิน ปลัดอาวุโส อ.น้ำเกลี้ยง นายบุญช่วย ศรีสมพร ผอ.ร.ร.บ้านหนองบาง ดร.อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ อดีตประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ.ศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.น้ำเกลี้ยง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของ ร.ร.ด้วย

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ร.ร.บ้านหนองบาง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 73 คน บุคลากร จำนวน 8 คน มุ่งจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีมาตรฐานบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี มีทักษะภาษาอังกฤษ ชุมชนร่วมคิดพัฒนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกระดับชั้นมีเครือข่ายผู้ปกครอง

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นักเรียนทุกคนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันทุกวัน จัดทำโครงการอาหารกลางวัน โดยเน้นอาหารคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ และโครงการสำรองอาหารเสริม เพื่อเสริมให้กับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพในระหว่างเรียน ซึ่ง ร.ร.ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย กิจกรรมสหกรณ์ ร.ร.กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน กิจกรรมขุดบ่อเลี้ยงปลา กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000