อ.ยะหริ่ง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” - ไทยเสรีนิวส์
อ.ยะหริ่ง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่งจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่งโดยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภออาวุโส ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยมีนางสาวกาญดา แก้วเอียด พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง เป็นคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ทรงคุณวุฒิ และพัฒนากร ผู้ประสานงานตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามมติคณะรัฐมนตรีพื้นที่เป้าหมายของอำเภอยะหริ่ง จำนวน 3 ตำบล 3 ครัวเรือน และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เป้าหมายของอำเภอยะหริ่ง จำนวน 8 ตำบล 15 ครัวเรือน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านและระดับครัวเรือน


“โคก หนอง นา โมเดล” ของอำเภอยะหริ่ง ประกอบด้วยพื้นที่ 1 ไร่ และ 3 ไร่ มีครัวเรือนต้นแบบเจ้าของพื้นที่และครัวเรือนพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 30 ครัวเรือน
พื้นที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ ตำบลจะรัง หมู่ 1,2,4,7 ตำบลตะโละ หมู่ 3,4 ตำบลบาโลย หมู่ 2 ตำบลปุลากง หมู่ 1,3 ตำบลหนองแรต หมู่ 6 ตำบล ราตาปันยัง หมู่ 1,2,3 ตำบลตันหยงดาลอ หมู่ 3,5 ตำบลตะโละกาโปร์ หมู่ 2,3,4 รวม 18 ครัวเรือน


รูปแบบ “โคก หนอง นา” โมเดล ได้น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จ- พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร โดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกัน โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 :30 : 10 ดังนี้ 30% สำหรับแหล่งน้ำโดยการขุดบ่อทำหนองและคลองไส้ไก่ 30% สำหรับทำนา ปลูกข้าว30% สำหรับทำโคกหรือป่า ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจเพื่อให้ได้ประโยชน์ คือ มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีความสมบูรณ์และความร่มเย็น และ 10% สำหรับที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ปลา วัว และควาย


นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”ร่วมกับพัฒนากรประจำตำบล โดยก่อนการปฏิบัติงานจริงเจ้าของพื้นที่ต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ หรือ นพต. ต้องเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 5 วัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์การดำเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชนได้วางเอาไว้


ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง โดยนางสาวกาญดา แก้วเอียด พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จนถึงปีงบประมาณ 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำแบบรูปรายการผังบริเวณพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล”ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรช่างโยธาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการสรรหาผู้รับจ้าง ให้ถูกต้องเป็นไปตามตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000