พม.เชียงราย สร้างอาชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว ฝึกอบรมแปรรูปอาหาร - ไทยเสรีนิวส์
พม.เชียงราย สร้างอาชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว ฝึกอบรมแปรรูปอาหาร

พม.เชียงราย สร้างอาชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว ฝึกอบรมแปรรูปอาหาร

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เปิดการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตรการแปรรูปอาหาร ไส้อั่ว ไส้กรอกทรงเครื่อง แหนมเห็ด พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ ผู้สัมผัสอาหาร การบริหารต้นทุนและแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ

ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ “พม. ส่งความสุข สร้างครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบทางด้านอาชีพและรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้มีทักษะอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000