มทบ.24 แจกน้ำช่วยภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
มทบ.24 แจกน้ำช่วยภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” (มีคลิป)

มณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ปล่อยขบวนรถน้ำแจกจ่ายให้ประชาประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

 

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่มณฑลฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พลตรีพิทักษ์ จันทร์เขียว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานปล่อยขบวนรถน้ำ เพื่อออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 2 กองบินที่ 23 กองพลทหารราบที่ 13 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 สำนักงานทรัพยาการน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด (มหาชน)

พันเอกสัญญา  โยธานันต์ หัวหน้ากองกิจพลเรือนมณฑลฑลทหารบกที่ 24 กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการ ประกอบกับความ ผันแปรของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำ ที่เก็บกักในอ่างน้ำและเขื่อนหลักบางแห่งมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งไม่มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองทัพบกได้เชิญหน่วยงานภาคี โดยนำศักยภาพของหน่วยงานได้แก่ กำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขนส่งน้ำอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะ ผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีดำริให้ทุกหน่วยดำเนินการเตรียมความพร้อม ด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการประสานส่วนราชการในพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกันทั่วประเทศ และกองทัพบกได้กระทำพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ที่กองบัญชาการกองทัพบกในวันนี้ โดยโครงการเป็นการร่วมมือกันระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ กลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุน้ำ และสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในโครงการฯ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการสนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสนับสนุนจุดจ่ายน้ำประปา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนโดยยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า ณ จุดจ่ายน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาค และกองทัพบก จัดรถน้ำพร้อมกำลังพล ไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาคไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่เป้าหมาย

สำหรับ ในปีนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 24 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดการดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและ ส่วนราชการในพื้นที่ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการปฏิบัติ พร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย สำหรับภัยแล้ง ดังนี้ มณฑลทหารบกที่ 24 จัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 กองร้อย พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรอง จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน กองพันทหารปืนใหญ่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน สำนักงานบาดาลเขต 10 อุดรธานี จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คันเทศบาลตำบลบ้านตาด จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วน มีความร่วมมือและมีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000