กรมทหารราบที่ 151 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยชาวบ้านตาม โครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" - ไทยเสรีนิวส์
กรมทหารราบที่ 151 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยชาวบ้านตาม โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

กรมทหารราบที่ 151 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยชาวบ้านตาม โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณลานหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 151 กองพลทหารราบที่ 15 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส พันเอกยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 151 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 โดย กองทัพบก ร่วมกับกลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนถูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ผู้นำท้องถิ่น กำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ ปล่อยขบวนรถน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่


โดย พ.อ.ยุทธนา ผบ.กรม ร.151 กล่าวว่าปัจจุบันเข้าสู่ห้วงฤดูร้อน และพบว่าได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ ก็เริ่มมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในขั้นต้นแล้ว ทั้งนี้กองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติโครงการ”ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน พร้อมกำหนดให้หน่วยทหารในสังกัดกองทัพบก ปล่อยขบวนยานพาหนะช่วยภัยแล้งพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ และแหล่งน้ำดิบ ด้วยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนโดยทุกภาคส่วนก็มีความตระหนักและให้ความสำคัญ พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย”

ทั้งนี้ค่ายกัลยาณิวัฒนา โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่ 151 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพ มุ่งสู่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนการบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

นอกจากนี้ พ.อ.ยุทธนา ยังกล่าวอีกว่า โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ซึ่งปล่อยขบวนยานพาหนะเพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วย ซึ่งภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทุกสถานการณ์ของภัยพิบัติ ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนสำคัญยิ่ง ที่พวกเราจะต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และในห้วงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าภัยแล้งกำลังเกิดขึ้นกับทุกภูมิภาคของประเทศ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและกระจายหลายพื้นที่ แม้พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งไม่น่าจะเกิดปัญหาภัยแล้งก็ยังเกิดสถานการณ์ขึ้น ฉะนั้นเราจะต้องมีความพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ถือเป็นโครงการสำคัญยิ่งโครงการหนึ่ง ที่กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ และพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

อย่างไรก็ตามในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันลำเลียงน้ำโดยรถบรรทุกน้ำ 3 คัน รวมกว่า 20,000 ลิตร ลงพื้นที่ 5 หมู่บ้านของ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นำออกแจกจ่ายช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้เติมน้ำให้กับถังน้ำกลาง และพาชนะกักเก็บน้ำของหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อจะได้กระจายแจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงและเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งตามนโยบายของกองทัพบกอีกด้วย ซึ่งภารกิจในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือภัยแล้งในครั้งนี้ สร้างความดีอกดีใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000