พม.นครสวรรค์ ประชุมจัดระเบียบคนเร่ร่อนและคนขอทาน - ไทยเสรีนิวส์
พม.นครสวรรค์ ประชุมจัดระเบียบคนเร่ร่อนและคนขอทาน

พม.นครสวรรค์ ประชุมจัดระเบียบคนเร่ร่อนและคนขอทาน

 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ (พม.นครสวรรค์) จัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

นางอรุณี เต็งสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และ นางสาวพิมพ์ศศิตา ไวยหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้สรุปสถานการณ์คนขอทานของจังหวัดนครสวรรค์ ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมการขอทาน ตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการสถานีสวัสดิการ โครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม โครงการจัดระเบียบคนเร่ร่อนและคนขอทาน สถิติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แสดงความสามารถ การประกาศพื้นที่ในการแสดงความสามารถ

โครงการความร่วมมือในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และผู้กระทำการขอทานในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ในปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาแผนปฏิบัติการควบคุมการขอทาน ประจำปี 2564 (ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมขอทาน ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2562-2564) โดยมติที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าว และให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการควบคุมไม่ให้มีการกระทำการขอทานอย่างเป็นรูปธรรม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนครสวรรค์

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000