"สุรินทร์ แก้วมณี" ผู้ตรวจราชการ ศธ. ชื่นชมการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ - ไทยเสรีนิวส์
“สุรินทร์ แก้วมณี” ผู้ตรวจราชการ ศธ. ชื่นชมการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

“สุรินทร์ แก้วมณี” ผู้ตรวจราชการ ศธ. ชื่นชมการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564


นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวต้อนรับการตรวจราชการ โดยมีนางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะครู และนักเรียนร่วมรายงานผลการดำเนินงาน


ในระหว่างการตรวจราชการ ได้มีตัวแทนของนักเรียน นำเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียน ตามแนวทางการตรวจราชการกรณีปกติ อันประกอบด้วยด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

และเยี่ยมชมการดำเนินงานกรณีการตรวจราชการกรณีพิเศษ ประกอบด้วยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ตลอดทั้งปัญหาและอุปสรรค วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

ในระหว่างการตรวจติดตาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชื่นชมการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียน และได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำต่างๆ ทั้งที่ ได้ประสบมาด้วยตนเอง และทั้งที่ได้รับจากการไปตรวจราชการ ณ แหล่งอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วย

การตรวจราชการดังกล่าวได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยดี จากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู และการประสานงานด้วยดีจากคณะของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000