กาฬสินธุ์ นายอำเภอลุยเองรับลงทะเบียนเราชนะกลุ่มเปราะบาง (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
กาฬสินธุ์ นายอำเภอลุยเองรับลงทะเบียนเราชนะกลุ่มเปราะบาง (ชมคลิป)

นายอำเภอสหัสขันธ์ นำปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ลงทะเบียนตามโครงการเราชนะ กลุ่มถึงบ้าน พร้อมให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 5 มีนาคมนี้

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ นายอาทิตย์ ภูแย้ม ปลัดอำเภอ นายคมสันต์ เสวยราช ปลัดอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ลงพื้นที่ให้บริการการลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มพิเศษ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และอื่น ๆ ยังเป็นประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 37 ราย

ซึ่งเป็นการออกให้บริการวันที่ 2 โดยวันแรกได้อกให้บริการประชาชนในพื้นที่โนนบุรี จำนวน 1 ราย ตำบลสหัสขันธ์ 6 ราย ซึ่งการออกให้บริการยืนยันตัวตน สแกนใบหน้าของกลุ่มพิเศษ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้ดำเนินการเองทุกขั้นตอน โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต. อสม. ร่วมลงให้บริการด้วย ซึ่งในทันทีที่ทราบว่านายอำเภอลงพื้นที่ออกให้บริการด้วยตนเอง ทุกคนต่างดีใจเป็นอย่างมากบางรายถึงกับร้องไห้ และก้มกราบขอบคุณนายอำเภอ


ทั้งนี้ทางอำเภอสหัสขันธ์ ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง และลูกจ้างเหมาบริการ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ เป็นการอำนวยสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเข้าถึงบริการจากภาครัฐ ด้วยโครงการเราชนะ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกแห่งในพื้นที่ 18 อำเภอ ซักซ้อม ทำความเข้าใจคณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในทันที ภายใต้คำสั่งมอบหมายเป็นรายหมู่บ้านและตำบล ซึ่งทางอำเภอสหัสขันธ์ ได้มีคำสั่ง และส่งเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม นี้ ทั้ง 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน จำนวน 124 ราย


นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า นอกเหนือจากการลงพื้นที่บริการให้กลุ่มพิเศษแล้ว ยังต้องอธิบายให้ทุกคนทราบและเข้าใจถึงโครงการเราชนะ ที่จะต้องนำเงินไปซื้อสิ่งของ โดยย้ำให้ผู้อนุบาล ซึ่งเป็นตัวแทนได้นำบัตรประชาชนของผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และอื่น ๆ ไปซื้อของตามร้านที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้ยืมเครื่องสแกนใบหน้าของธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ ออกไปสแกนใบหน้าถึงบ้านทั้ง 124 ราย ในพื้นที่ 8 ตำบล ทั้ง 85 หมู่บ้าน ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงพยาบาล รพ.สต.ในพื้นที่ รวมถึง อสม. ได้ร่วมออกให้ความรู้อธิบายถึงตัวโครงการเราชนะให้ทุกครัวเรือนได้เข้าใจกันอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามยังพบว่าผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ บางรายต้องทำบัตรประชาชนใหม่เนื่องจากบัตรเก่า หมดอายุการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถสแกนใบหน้าได้ ซึ่งได้ให้ทาง ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เคลื่อนย้ายมาทำบัตรใหม่ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อความรวดเร็ว ทั้งนี้ในการออกให้บริการประชาชน 124 รายของพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ จะให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มีนาคม นี้ ซึ่งจะได้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาให้ทราบตามลำดับต่อไป


/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000