ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ รพ.ม.อ. รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ ที่แรกของไทย - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ไทยเสรีนิวส์
ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ รพ.ม.อ. รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ ที่แรกของไทย – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ รพ.ม.อ. รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ ที่แรกของไทย – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรคอ้วนและโรคทางเมตาบอลิซึม ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ จากสถาบัน Surgical Review Corporation สหรัฐอเมริกา” เป็นที่แรกของประเทศไทย และเป็นที่แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์ ประธานศัลยแพทย์ผ่าตัดโรคอ้วน กล่าวว่า การรับรองในครั้งนี้เป็นการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่


1. รับรองโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในการเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรคอ้วนและโรคทางเมตาบอลิซึม”
2. รับรอง นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์ ในการเป็นศัลยแพทย์ระดับขั้น Master Surgeon
3. รับรองศัลยแพทย์ของศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณารับรอง ดังนี้
1. ความพร้อมของโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่การให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือการตรวจและรักษา เครื่องมือการผ่าตัด สำหรับการดูแลคนไข้ นับตั้งแต่คนไข้เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล รักษาด้านต่างๆ นอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดรักษา จนถึงการติดตามการรักษา หรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
2. ความพร้อมด้านบุคลากรหรือทีมสหสาขาในการดูแลคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัด แพทย์ร่วมรักษา พยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะศัลยแพทย์ ที่ต้องผ่านเกณฑ์ในเรื่องของ จำนวนผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดรักษาต้องมีมากพอ เทคนิคการรักษาที่ได้มาตรฐาน และภาวะแทรกซ้อนต่ำ ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ Surgical Review Corporation กำหนด


3. การสนับสนุนในด้านนโยบาย และด้านอื่นๆ ที่สำคัญต่อการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ จากผู้บริหาร ซึ่งศูนย์ผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
“การผ่านการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ศูนย์ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล/นานาชาติ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด สัมฤทธิ์ผลได้สูงสุด และเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด ผมในฐานะแพทย์ รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ทีมสามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานการดูแลรักษาคนโรคอ้วนได้ในระบบสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประเทศไทยด้วย” นพ.กำธร กล่าว

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000