30 บาทรักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
30 บาทรักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว (มีคลิป)

30 บาทรักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว

 

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตนร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดตัวโครงการยกระดับหลักประกันสุขภาพ “30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว” (2 ม.) เขตสุขภาพที่ 8 ด้วยหลักการ 2 ม.คือ 1.ไม่เก็บตังค์ผู้ป่วย หมายถึง เมื่อผู้ป่วยบัตรทองมารับบริการที่สถานบริการแห่งใด จะต้องไม่เก็บตังค์ผู้ป่วย 2.ไม่มีใบส่งตัว หมายถึง ผู้ให้บริการจะต้องไม่ขอเอกสารใบส่งตัวจากผู้ป่วย ไม่ให้ผู้ป่วยกลับไปขอรับใบส่งตัวจากหน่วยบริการที่ลงทะเบียน

นอกจากนั้น ยังได้ลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหารทั้ง 7 จังหวัดประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป โดยมี นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี เป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์กล่าวว่า ในปี2564 รัฐบาลได้มีนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายคือ ต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถา ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกัน อยู่ด้วยศักดิ์ศรีไม่ว่าจะยากดีมีจน โดยจัดระบบบริการให้ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน เมื่อเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม และประชาชนสามารถย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที เขตสุขภาพที่ 8 จึงได้ดำเนินงานตามนโยบายเพื่อยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ในหน่วยบริการทุกระดับ ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยบริการด้วยโปรแกรม R8 Anywhere เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ใช้ใบส่งตัว

การลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในเขตสุขภาพที่ 8 มากยิ่งขึ้น ให้สามารถใช้บริการได้ทุกหน่วยบริการในเขต และเป็นการเตรียมการขยายบริการได้ทุกหน่วยบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า R8 Anywhere  เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้รับบริการ และระบบการส่งต่อทาง Electronics ของทุกหน่วยบริการในพื้นที่ 7 จังหวัด และยกเลิกการใช้ใบส่งต่อที่เป็นเอกสาร ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ โดยแพทย์ผู้ทำการรรักษา สามารถดูข้อมูลประวัติการรักษาของผู้มารับบริการได้จากโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูล R8 Anywhere

นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว” ในหน่วยบริการทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีการชี้แจงนโยบายและซักซ้อม ความเข้าใจ ให้หน่วยบริการทุกแห่งทราบและพร้อมให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000