พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ - ไทยเสรีนิวส์
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ

เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562

 


วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมส้มแขก อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเข้ารับอนุปริญญาบัตร จำนวน 141 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 33 คน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 57 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 25 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 6 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 20 คน นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านต่าง ๆ แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562 อีกด้วย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ในพื้นที่อำเภอเทพา เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีรูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 โดยยึดหลักสำคัญในการดำเนินงานคือ วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐบริหารจัดการด้วยชุมชน ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดการศึกษามาแล้วเป็นเวลา 12 ปีการศึกษา มีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาไปแล้วจำนวน 2,124 คน ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 267 คน และได้ขยายสถานที่เรียนระดับอนุปริญญาให้สนองความต้องการของผู้เรียนไปยัง 7 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญามีจำนวน 6 สาขา ได้แก่สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาสาธารสุขชุมชน มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ พ.ศ.2563 จำนวน 872 คน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนและครอบครัว และคณะอาจารย์ที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนไปคือ วิทยาการสมัยใหม่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ โลกดิจิทัล ทำให้สังคมโลกเปลี่ยนแปลง มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากหมายในยุคปัจจุบันทำให้วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพเปลี่ยนไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก ทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนไปจากอดีต รวมถึงโรคระบาดต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเดินทางระหว่างประเทศ การศึกษา ซึ่งในอนาคตข้างหน้าสถานศึกษาจะเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000