อุบล ยกระดับมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 รณรงค์ลดการเผา ตั้งเป้าลดจุดความร้อนสะสม ลงให้ได้ 30% - ไทยเสรีนิวส์
อุบล  ยกระดับมาตรการลดฝุ่น PM 2.5   รณรงค์ลดการเผา  ตั้งเป้าลดจุดความร้อนสะสม ลงให้ได้ 30%

อุบล ยกระดับมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 รณรงค์ลดการเผา ตั้งเป้าลดจุดความร้อนสะสม (hot spot) ลงให้ได้ 30%

 

วันที่ 1 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า หลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนอย่างเป็นทางการ ก่อให้เกิดความแห้งแล้งส่งผลต่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 จากการประเมินสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตลอดช่วง 7 วันที่ผ่านมา

จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ตั้งเป้าหมายในการลดพื้นที่การเผาเพื่อลดจุดความร้อนสะสม (hot spot) ในปี 2564 ลงให้ได้ 30% โดยเน้นการเก็บข้อมูลโดยใช้แผนที่ นำมาประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด เช่น การลดฝุ่นควันดำ ลดการเผาไหม้ในรถยนต์ทั้งรถส่วนบุคคล และรถยนต์ของราชการ การออกตรวจสถานประกอบการและสถานที่ก่อสร้างที่มีแนวโน้มสร้างฝุ่น PM 10 และ PM 2.5

การรณรงค์งดเผาในพื้นที่การเกษตร การบังคับใช้กฎหมาย การใช้อาสาสมัครและจิตอาสาออกตรวจตราสอดส่องป้องกันควบคุมไฟป่า การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการจัดการปัญหาร่วมกัน ตลอดจนการแรงจูงใจในการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

กฤษณะ วิลามาศ  อุบลราชธานี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000