ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย และติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยทหารพรานในพื้นที่ - ไทยเสรีนิวส์
ผบ.ฉก.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย และติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยทหารพรานในพื้นที่

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย และติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยทหารพรานในพื้นที่

 

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 อําเภอเจาะไอร้อง, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 อําเภอแว้ง และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 อําเภอศรีสาคร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 , การตรวจสอบและรับส่ง สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ, แนวทางการใช้กำลังของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ /

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน / เจ้าหน้าที่โครง ชุดคุ้มครองตำบล, การปรับปรุงฐานปฏิบัติการและทำสัญญานเตือนภัยแสวงเครื่องของทุกฐาน, การดูแลรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องไทยพุทธ จัด ชุดปฏิบัติการร่วมทุกข์ร่วมสุข, การควบคุมพื้นที่ป่าภูเขาและการดูแลเข้มงวดตามแนวชายแดน, การปฏิบัติงานเชิงรับให้สอดคล้อง และการกำกับดูแลในความเป็นอยู่ การกินการนอน สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ กำลังพลให้ดี และทุกนายต้องมีระเบียบมีวินัย, การไม่ปิดบังความจริงในการรายงาน ตลอดจนให้ทุกส่วนเฝ้าติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องพร้อมให้ปฏิบัติตามสั่งการจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า ขอให้กําลังพลมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงมีระเบียบวินัย อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามระเบียบข้อห้าม ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ที่สําคัญต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่ง ผิดกฎหมายทุกประเภทโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งเน้นย้ำการควบคุมพื้นที่โดยใช้แผนรักษาความปลอดภัยตําบล ตามยุทธศาสตร์ประชาชามีส่วนร่วม และการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการการ ทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ
และการป้องกัน สกัดกั้นชายแดน โดยกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และส่ิงผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000