อุบลฯ สำรวจ ออกแบบ ทางหลวง 4 เลน เชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ สำรวจ ออกแบบ ทางหลวง 4 เลน เชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6

อุบลฯ สำรวจ ออกแบบ ทางหลวง 4 เลน เชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6

 

วันที่ 25 ก.พ.64 นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การพิจารณาก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) เป็นโครงการสำคัญในการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเป็นประตูสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าบริเวณชายแดนไทย – ลาว อีกแห่งหนึ่ง ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงได้ศึกษาสำรวจออกแบบเสร็จแล้ว

และได้มีข้อเสนอแนะให้มีการต่อขยายแนวถนนโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2050 และทางหลวงหมายเลข 202 โดยให้เปิดใช้ไปพร้อมกันกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการสำรวจ ออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บริเวณอำเภอเขมราฐ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 2050 และมีจุดสิ้นสุดบรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอเขมราฐและอำเภอนาตาล รวม 8 ตำบล

ซึ่งผลการศึกษาได้พิจารณาไว้ 3 เส้นทาง แล้วจะคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ ที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านวิศวกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในวันนี้ได้มีประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการดังกล่าว สนใจเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการจำนวนมาก ซึ่งกรมทางหลวงจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ และจัดประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จะเกิดผลกระทบกับประชาชนต่อไป

กฤษณะ  วิลามาศ  อุบลราชธานี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000