อบจ.ราชบุรี ฝึกอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ในโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน - ไทยเสรีนิวส์
อบจ.ราชบุรี ฝึกอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ในโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

อบจ.ราชบุรี ฝึกอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ในโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

 


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง ให้การต้อนรับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี ห้วหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึงและในสังกัด อบจ.ราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีนายจักณรินทร์ โจมหาร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีกิจกรรมทางสังคม มีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ถูกทอดทิ้งอีกต่อไป

อบจ.ราชบุรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การสานตระกร้าจากเส้นหวายเทียม ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2564 รวม 9 วัน ให้กับกับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง

สุเทพ นิ่มนวล สุรพันธ์ ตันกำเนิด จ.ราชบุรี รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000