"บุญหนา บุญเรือง" นั่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ต่ออีก 1 สมัย - ไทยเสรีนิวส์
“บุญหนา บุญเรือง” นั่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ต่ออีก 1 สมัย

“บุญหนา บุญเรือง” ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด อีก1สมัย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสง่างาม ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของคำว่าครูมืออาชีพ และคำนึงถึงประโยชน์แก่สมาชิกเป็นหลัก

 


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เข้ากราบสักการะศาลพระภูมิสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด อีก 1 สมัย หลังได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมวลสมาชิกทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้กำลังใจ ตนและทีมงานได้เข้ามาทำหน้าที่รับใช้สมาชิกอีก 1 สมัย ซึ่งตนและทีมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ยืนยันว่าจะตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ขอให้สมาชิกเชื่อมั่นและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะยังคงยึดมั่นในองค์คณะ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. และกฎหมายโดยเคร่งครัด ตลอดจนยึดประโยชน์ของสมาชิกทุกคนเป็นหลัก เพื่อช่วยกันปกป้องศักดิ์ศรี และร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสง่างามต่อไป ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของคำว่าครูมืออาชีพ


นางบุญหนา กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีที่มีสมาชิกตั้งข้อสังเกตและสงสัย ที่ตนดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา หลังหมดวาระวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ขอยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้ทำหนังสือขอหารือไปยังสหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11 พ.ศ.2556 หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินการข้อ 60

กำหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก และเมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าประธานกรรมการครบกำหนดตามวาระ แต่สหกรณ์ยังไม่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ ก็ให้ประธานกรรมการคนเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการคนใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000