นครพนม จับมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโครงการนครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน - ไทยเสรีนิวส์
นครพนม จับมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโครงการนครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

นครพนม จับมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโครงการนครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณศาลาเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลุ่มและองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ของจังหวัดนครพนม รวม 20 หน่วยกล่าวปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการนครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น (Nakhon Phanom Happy Creation) ในการขับเคลื่อนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่ 12 อำเภอ 98 ตำบล 1,130 หมู่บ้าน 167,326 ครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในยุค New Normal จากนั้นจึงร่วมกันลงนามบันทึกในข้อตกลง

โดยโครงการนครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่นนี้ จะมีการให้น้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด การสร้างครัวชุมชนถนนกินได้ การจัดการขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อนตามนโยบายประเทศไทยไร้ขยะของรัฐบาล โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็นแกนนำ รวมถึงการสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ที่จะมีการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ เพื่อใช้พลังชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายใต้แนวคิด 1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000