คณะกรรมการมูลนิธิฯ ติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนาทม - ไทยเสรีนิวส์
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนาทม

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ติดตามงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนาทม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนาทม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจและติดตามผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนาทม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนสถานีมัยเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ในการพัฒนาระบบการบริการด้านสาธารณสุข ด้านการพยาบาล ให้เต็มไปด้วยคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความสง่างาม สมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยสุขภาพพลานามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม คณะแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอนาทม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ทางสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนาทมได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาไปสู่คลินิกหมอครอบครัวที่เกิดการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อให้ระบบบริการสามารถบริการให้ทุกคนได้ในทุกที่ ทุกอย่าง และทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือประชาชนมีสุขภาพที่ดี จนผ่านเกณฑ์รับรองการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

โดยในรอบปี 2563 มีการให้บริการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 5,749 ครั้งในผู้มารับบริการ 2,796 คน เฉลี่ย 16 คนต่อวัน

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ซึ่งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแบบนี้ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2535 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งตั้งแต่เริ่มจนถึงทุกวันนี้ มี 92 แห่งทั่วประเทศ โดยจะเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลช่วยเหลือประชาชน และส่วนใหญ่จะเป็นสถานีอนามัยที่อยู่ห่างไกล อยู่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้บริการประชาชน

ซึ่งผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยแห่งนี้เป็นที่น่าชื่นชมว่า บุคลากรทุกท่านได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ในทุกมิติด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชน ทั้งในแง่ของการบริหารงาน การดูแลพี่น้องประชาชน การดูแลเครือข่ายได้เป็นอย่างดียิ่ง และในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการก็ได้เสนอเพิ่มเติม ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเพิ่มการให้บริการที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆ อีกทั้งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ที่ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเข้ามารับบริการ เพราะฉะนั้นการใช้ระบบออนไลน์ต่างๆ ก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการบริการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การรับยา และการจัดส่งยา

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000