ม.นราฯ จับมือ Smart Medical Development ลงนาม MOU การวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมการแพทย์ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ - ไทยเสรีนิวส์
ม.นราฯ จับมือ Smart Medical Development ลงนาม MOU การวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมการแพทย์ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ม.นราฯ จับมือ บริษัท Smart Medical Development ลงนาม MOU การวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมการแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ด้วยทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาสู่นวัตกรรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท Smart Medical Development ในการนี้ ผศ.ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.วิชัย สุทธิ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นายกีรคิต ทรัพย์วิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และนายวอนซอก ชอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ โดยมี ดร.กรธน เยาวรัตน์ นักวิจัยวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส แขกผู้ทรงเกียรติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ทั้งนี้ตามนโยบายของรัฐบาลได้เปิดกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2562 ประกาศ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 ก.พ.2562 โดยมีสาระสำคัญคือ เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมไปทำการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรค ภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนกัญชาสู่นวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกับ บริษัท สมาร์ท เมดิเคิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อพัฒนานวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ การปลูก การแปรรูป ตลอดจนพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีเป้าหมายหลักในการเตรียมสังคมและคนไทยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ยกระดับการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะอย่างสูง การขับเคลื่อน Thailand 4.0 การสร้างระบบการส่งเสริมและการยกระดับงานวิจัย และการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งโครงการนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์มีเป้าหมายตอบโจทย์การขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและความมั่นคงในพื้นที่และเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์อย่างปลอดภัยมีมาตรฐานรองรับต่อไป

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000