อ.ตรอน มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น แก่กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม - ไทยเสรีนิวส์
อ.ตรอน มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น แก่กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม

อ.ตรอน มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น แก่กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลข่อยสูงและลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต โดยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ในพื้นที่ตำบลข่อยสูง จำนวน 8 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 15 ราย ดังนี้ นางบุญทัก สีระสา อายุ 78 ปี หมู่ที่ 1 บ้านข่อยสูง ผู้ยากไร้ นายสมเจตน์ หอมระรื่น อายุ 39 ปี หมู่ที่ 1 บ้านข่อยสูง ผู้ยากไร้ นางหวล เฟื่องมณี อายุ 79 ปี หมู่ที่ 2 บ้านแหลมทอง ผู้สูงอายุ,ผู้ยากไร้ นายจำลอง กลับจันทร์ อายุ 84 ปี หมู่ที่ 2 บ้านแหลมทอง ผู้สูงอายุ,ผู้ยากไร้ นางอนงค์ ศรีพิทักษ์ อายุ 45 ปี หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ลูกช้าง ผู้พิการทางสมอง,ผู้ยากไร้ นางสาวประทิน มากมี อายุ 77 ปี หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ลูกช้าง ผู้ยากไร้

นางจันสี กาสี อายุ 63 ปี หมู่ที่ 4 ปี บ้านดงจันทร์ ผู้ยากไร้ นายมานิตย์ อยู่โหงว อายุ 51 ปี หมู่ที่ 4 บ้านดงจันทร์ ผู้ยากไร้ นางบังอร เอมพิน อายุ 60 ปี หมู่ที่ 5 บ้านแหลมถ่อน ผู้ยากไร้ นายสังเวียน ดอนเทศน์ อายุ 53 ปี หมู่ที่ 5 บ้านแหลมถ่อน ผู้พิการ,ผู้ยากไร้ นายปั้น แจ่มศรี อายุ 60 ปี หมู่ที่ 6 บ้านสักลาย ผู้ยากไร้ นายลิ้ม ยังเหล็ก อายุ 85 ปี หมู่ที่ 6 บ้านสักลาย ผู้สูงอายุ,ผู้ยากไร้ นายสวาท แสงดี อายุ 76 ปี หมู่ที่ 7 บ้านข่อยสูงใต้ ผู้ยากไร้ นางลำเทียน สีระสา อายุ 55 ปี หมู่ที่ 7 บ้านข่อยสูงใต้ ผู้พิการทางสมอง,ผู้ยากไร้ และ นายนัฐพงษ์ โพธิ์ขำ อายุ 52 ปี หมู่ที่ 8 บ้านปลายราง ผู้ยากไร้

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000