ปภ.เขต 14 อบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้นให้ตำรวจ ตชด. (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ปภ.เขต 14 อบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้นให้ตำรวจ ตชด. (มีคลิป)

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสิริปุณโณเมตตา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พ.ต.ท.บุญเลิศ วิเศษชาติ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายประสิทธิ์ ไชยเวท ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี นำเจ้าหน้าที่มาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ำรวจตระเวนชายแดน

พ.ต.ต.หญิง อุมาพร ธรรมสมบัติ สารวัตรงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพลเรือน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 กล่าวว่า ด้วยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี มีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นทั้งกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรที่แต่ละหน่วยมีอยู่และฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความชำนาญร่วมกัน

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ เพื่อให้กำลังพลเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในแผนระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย และเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในองค์กร
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000