สสจ.นครพนม’ เปิดคลินิกผู้สูงอายุฯ - ไทยเสรีนิวส์
สสจ.นครพนม’ เปิดคลินิกผู้สูงอายุฯ

สสจ.นครพนม’ เปิดคลินิกผู้สูงอายุฯ

 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายแพทยมานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ เปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ ใ้ห้บริการตรวจโรคทั่วไป คัดกรองโรคผู้สูงอายุ ส่งเสริมและป้องกันโรค (ทุกวันเสาร์) เริ่มเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น. ณ คลินิกผู้สูงอายุ ห้องตรวจเบอร์ ๑๔ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ อาคารอำนวยการโรงพยาบาลนครพนม


นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ประชากรโลก ทำให้สัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอุตราที่รวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ หรือ “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายสูงในการแก้ปัญหาสุขภาพ หากมีการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมจะช่วยให้ผู้สูงอายุ สามารถดำรงกิจวัตรประจำวันและสามารถฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติได้

“โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจตามแผนการรักษาของแพทย์ และได้รับการประเมินคัดกรองกลุ่มอาการโรคที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดการปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้น และจะทำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสุขภาพครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชนที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการระดับทุติยภูมิ”

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000