อุบล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ - ไทยเสรีนิวส์
อุบล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

อุบล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

 

 

วันที่ 10 ก.พ.64 ที่ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อุบลราชธานี) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทั้งนี้เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชกระแส เมื่อคราวเสด็จ ฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพัน บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดในการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พระราชกระแสให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหม การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการดำเนินกาคุณภาพน้ำ สะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค และส่งเสริมการปลูกไม้ผลในโรงเรียน ทั้งในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี และรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ นอกเหนือจากส่วนราชการที่ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้แล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชกระแส รวมทั้งโครงการพระราชดำริอื่น ๆ เพื่อให้บังเกิดผล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้เพื่อความผาสุกมั่นคงของประชาชน และประเทศชาติ.

กฤษณะ วิลามาศ อุบลราชธานี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000