กองบิน 23 ชื่นชมยินดีนักบินพร้อมรบ “อัลฟ่าเจ็ท” (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
กองบิน 23 ชื่นชมยินดีนักบินพร้อมรบ “อัลฟ่าเจ็ท” (มีคลิป)

กองบิน 23 มอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ นักบิน 1,000 ชั่วโมงบิน กับเครื่องโจมตีแบบที่ 7 หรืออัลฟ่าเจ็ท ของฝูงบิน 231

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเก็บฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 231 กองบิน 23 อุดรธานี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผบ.กองบิน 23 อุดรธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ และนักบิน 1,000 ชั่วโมงบิน กับเครื่องโจมตีแบบที่ 7 (อัลฟ่าเจ็ท) โดยมีรองผู้บังคับการ เสนาธิการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง หัวหน้าหน่วยสมทบ กองบิน 23 หัวหน้าหน่วยงานข้างเคียง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

นาวาอากาศโท อัครา ขาววิเศษ ผู้บังคับฝูงบิน 231 กล่าวว่า ตามคำสั่งกองทัพอากาศ ที่ /1871/62 ลงวันที่ 8 พ.ย.62 เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารนักบินมารับราชการที่ ฝูงบิน 231 กองบิน 23 จำนวน 2 คนนั้น ฝูงบิน 231 ได้ทำการฝึกอบรมนักบินดังกล่าวตามขั้นตอนการฝึกนักบินพร้อมรบกับเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 รุ่นที่ 29 โดยมีรายละเอียดการฝึกแบ่งเป็นการฝึกอบรมภาควิชาการ 52 ชั่วโมง และการฝึกบินภาคอากาศ รวม 70 เที่ยวบิน 73.0 ชั่วโมงบิน ประกอบด้วย นักบินพร้อมรบ รุ่นที่ 29 1.เรืออากาศโทศิริโรจน์ ลีเขาสูง (ลี-เขา-สูง) 2. เรืออากาศโทรัตนชาติ สุทัศน์

นอกจากนี้ ยังมีนักบินที่ทำการบินกับเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรือ ALPHA JET ครบ 1,000 ชั่วโมงบิน ผ่านการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ด้านการบิน อันประกอบด้วยความรู้ความสามารถ ภายใต้นิรภัยการบินเป็นอย่างดี ประกอบด้วย 1. นาวาอากาศตรีจิรายุส มูลละ 2.นาวาอากาศตรีชลภัทร แก้วประจุ

น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน 23 กล่าวให้โอวาทว่า ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการ ฝูงบิน 231 ทุกคน ตลอดจนหน่วยขึ้นตรงของกองบิน 23 ที่ได้ให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูการบิน ที่ทำให้การฝึกนักบินพร้อมรบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ และขอแสดงความยินดีกับนักบิน 1,000 ชั่วโมงบิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ท่านต้องใช้ทั้งประสบการณ์ความพากเพียรพยายาม จึงจะประสบความสำเร็จเช่นนี้ได้
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000