อ.ตรอน บูรณาการร่วมตรวจคัดกรองบุคคลและรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกในเขตพื้นที่ ในการเฝ้าระวัง covid 19 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ - ไทยเสรีนิวส์
อ.ตรอน บูรณาการร่วมตรวจคัดกรองบุคคลและรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกในเขตพื้นที่ ในการเฝ้าระวัง covid 19 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ

อ.ตรอน บูรณาการร่วมตรวจคัดกรองบุคคลและรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกในเขตพื้นที่ ในการเฝ้าระวัง covid 19 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน มอบหมายให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับ อปท.อปพร.ชรบ.อสม.กมและจิตอาสาได้ปฎิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยมีการบูรณาการร่วมกับ จนท.ตำรวจ อสม. ฝ่ายปกครอง ในมาตรการเฝ้าระวัง covid 19 และตรวจคัดกรองรถยนต์ บุคคลที่ผ่านเข้าออกในเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ด่านตรวจหลักสี่แยกน้ำอ่าง

ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบ้านแก่งใต้หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง ,บ้านแหลมคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสองแคว และ บ้านแหลมถ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลข่อยสูง นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหาดสองแคว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก่ง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำอ่าง หมู่ที่ 5 และ 3 ตำบลข่อยสูง

 

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000