สสจ.นครพนม เตรียมเปิด 'คลินิกกัญชาการแพทย์แบบบูรณาการ' - ไทยเสรีนิวส์
สสจ.นครพนม เตรียมเปิด ‘คลินิกกัญชาการแพทย์แบบบูรณาการ’

สสจ.นครพนม เตรียมเปิด ‘คลินิกกัญชาการแพทย์แบบบูรณาการ’

 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำโดยนางวาสนา ศรีวะรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะฯ ปฏิบัติภารกิจออกติดตามการดำเนินงานสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ โดยร่วมประชุมทีมอำเภอศรีสงคราม เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรีสงคราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ และแหล่งปลูกกัญชา อาหารสมุนไพร ณ แหล่งปลูกกัญชาบ้านเหล่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

สำหรับผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีดังนี้ (1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม/โรงพยาบาลนครพนม ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปี 2561 (2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม/โรงพยาบาลนครพนม ธำรงศักยภาพพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ปีที่ 1–2 (3) พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ ๘ ประจำปี 2564 ระดับโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

(4) พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเขตสุขภาพที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีฯ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (5) กรมการแพทย์แผนไทยฯคัดเลือกจังหวัดนครพนมเป็น 1 ใน 8 ระดับประเทศ เข้าร่วมโครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนและโครงการพอกเข่า ปี 2563-2564 (6) กรมการแพทย์แผนไทย คัดเลือกจังหวัดนครพนมเป็น 1 ใน 11 ป่าชุมชนในการร่วมโครงการ Herb ID กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2563 (7) กรมการแพทย์แพทย์แผนไทยฯ ประชุมและคัดเลือกพื้นที่วิจัยการรักษาสมุนไพรเพื่อลดบุหรี่ ใน 3 ส่วน และคัดเลือกจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ทำวิจัยร่วมกับกรม คือ หมอพื้นบ้าน ตัวแทนประเทศ จังหวัดนครพนม

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000