จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 2564 - ไทยเสรีนิวส์
จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 2564

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 2564

 

ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง โดยแจ้งอำเภอ ทุกอำเภอ จัดจั้งศูนย์และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการ

และรายงานภัยแล้งให้จังหวัดทราบทุกสัปดาห์ ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุโภค บริโภค เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ซ่อมสร้าง สำรวจ ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2564 และแบ่งพื้นที่มอบหมายให้ส่วนราชการสนับสนุนช่วยเหลือ สนับสนุน อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และช่วยเหลือ หากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ขยายเป็นวงกว้าง


ด้านการเตรีมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จัดทำแผนเผชิญเหตุ และแจ้งอำเภอทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ฯ และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ฯ โดยให้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการ รวมถึงการประกาศห้ามเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 16 หน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสาธารณภัย แจ้งเตือนเหตุด่วน รวมถึงสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” และ Line Official Account “พ้นภัย”

 

กฤษณะ วิลามาศ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000