โรงไฟฟ้าบางปะกง มอบ 100,000 บาท เพื่อเข้าบัญชีกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา - ไทยเสรีนิวส์
โรงไฟฟ้าบางปะกง มอบ 100,000 บาท เพื่อเข้าบัญชีกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงไฟฟ้าบางปะกง มอบ 100,000 บาท เพื่อเข้าบัญชีกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
(นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าบางปะกง จำนวน 100,000 บาท เพื่อเข้าบัญชีกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายเฉลิมเกียรติ อ่อนอัฐ วิศวกรระดับ 11 มอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564

 

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ /ฉะเชิงเทรา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000