รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิด 5 ส อาคารพักอาศัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล - ไทยเสรีนิวส์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิด 5 ส อาคารพักอาศัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิด 5 ส อาคารพักอาศัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล

 


พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (รพ.สก.พร.) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม 5 ส. ณ อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ต. พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งในสถานที่พักอาศัยและสถานที่ทำงาน ซึ่งจะสามารถช่วยให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียง


น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวในนามของ คณะกรรมการอาคารที่พักอาศัยของ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ว่า ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข ” เพื่อสนองนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ” ภายใต้การนำของ พลเรือเอกสมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการใน กองทัพเรือ เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการเกิด ความรัก ความผูกพัน ความรับผิดชอบ ต่อที่พักอาศัยของตนเองและทางราชการ รวมถึงให้ โรงพยาบาลมีความสง่างาม ทั้งภายในและภายนอกหน่วยอยู่เสมอ


พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า กิจกรรม 5 ส.ในวันนี้ กองทัพเรือให้ความสำคัญ เป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งในสถานที่พักอาศัยและสถานที่ทำงาน จะสามารถช่วยให้กำลังพล มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจาก จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีแล้ว ยังสร้างความเป็นระเบียบวินัย ให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบให้หน่วยต่างๆ นำไปปฏิบัติ โดยให้ดำเนินการจัดการ เรื่องสวัสดิการที่พักของ กองทัพเรือ

ทั้งบ้านพักของหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ มีรูปแบบการบริหารจัดการ ที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดี ของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม 5 ส. ของกองทัพเรือ กระตุ้นให้ข้าราชการเกิดความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบต่อที่พักอาศัยของตนเอง ปลูกฝังให้มีจิตใจรักความสะอาด สวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีจิตสำนึกในความมีวินัย ความเคารพ ในกฎระเบียบของทางราชการ ปลูกฝังให้เกิดความรักสามัคคี ความขยันหมั่นเพียร และการรู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน อีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000