มหาดไทย เปิดตัวแอป e-QLands จองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและคิวรังวัดกรมที่ดินผ่านมือถือ - ไทยเสรีนิวส์
มหาดไทย เปิดตัวแอป e-QLands จองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและคิวรังวัดกรมที่ดินผ่านมือถือ

กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวแอปพลิเคชั่น e-QLands จองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและคิวรังวัดกรมที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือ

 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “e-QLands” ระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมและการรังวัดล่วงหน้า ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีเป้าประสงค์ ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ให้เป็นรูปธรรม รองรับการให้บริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้การนำของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


การพัฒนาแอปพลิเคชัน e-QLands ของกรมที่ดิน ตอบสนองโดยตรงต่อภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน” สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้า เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินได้ทั่วประเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามารับบริการ ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เป็นจำนวนมากกว่า ๑๓ ล้านรายต่อปี การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัด ผ่านแอปพลิเคชั่น e-QLands ของกรมที่ดิน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย ทราบเวลาแน่ชัดในการไปทำธุรกรรมด้านที่ดิน เป็นการช่วยลดความแออัดในสำนักงานที่ดินลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (Ease of Doing Business) ได้อีกทางหนึ่งด้วย


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวทิ้งท้ายว่า แอปพลิเคชัน e-QLands จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ โดยสามารถจองคิวในการยื่นคำขอทำธุรกรรมทางด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศล่วงหน้า ได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือโดยประชาชนสามารถเลือกวัน เวลา และสำนักงานที่ดินที่ต้องการมาทำธุรกรรมได้ ซึ่งจะทำให้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการเวลาที่จะไปรับบริการ/ให้บริการได้ตามความสะดวกและเหมาะสม มีช่องทางเพิ่มขึ้นในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินก่อนจะเข้ามาใช้บริการ และสามารถส่งเอกสารผ่านระบบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ล่วงหน้า พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้ ลดระยะเวลาการรอคิวของประชาชนเมื่อมาติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน เพราะจะได้รับบริการตามวันเวลาที่ประชาชนกำหนดไว้เอง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาของการอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานที่ดินลง ลดความแออัดของประชาชนที่มารับบริการในสำนักงานที่ดิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทราบล่วงหน้าถึงจำนวนของประชาชนที่จะมารับบริการ ซึ่งจะได้กำหนดวันเวลาที่เหมาะสมและแจ้งยืนยันกลับต่อประชาชนได้ เป็นการรองรับมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสำนักงานที่ดินในช่วงนี้ได้ ที่สำคัญสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands และจองคิวยื่นคำขอผ่านระบบได้แล้ววันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Dol Call Center : 0 2141 5555 ตลอด 24 ชั่วโมง

เดชา สุวรรณสาร ภาพ/ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000