อ.ตรอน ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ - ไทยเสรีนิวส์
อ.ตรอน ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

อ.ตรอน ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ชรบ. อสม.จิตอาสา ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ บ้านหมู่ห้าสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง ผลการปฎิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000