“เฉลิมชัย” หนุนผลิตสุกรและอุตสาหกรรมแปรรูป พร้อมยกระดับมาตรฐานฟาร์มสุกร มั่นใจปีนี้ขยายตัวต่อเนื่อง - ไทยเสรีนิวส์
“เฉลิมชัย” หนุนผลิตสุกรและอุตสาหกรรมแปรรูป พร้อมยกระดับมาตรฐานฟาร์มสุกร มั่นใจปีนี้ขยายตัวต่อเนื่อง

“เฉลิมชัย” เดินหน้าต่อดันไทยรักษาแชมป์อาเซียนปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกา หนุนผลิตสุกรและอุตสาหกรรมแปรรูป 150,000 ล้าน หลังครม.อนุมัติงบกลาง 279 ล้านบาท ชดเชยให้เกษตรกรที่ทำลายหมูตามมาตรการป้องกันโรค พร้อมยกระดับมาตรฐานฟาร์มสุกร เผยส่งออกสุกรเพิ่มกว่า300% มั่นใจปีนี้ขยายตัวต่อเนื่องเพราะคู่ค้าทั่วโลกมั่นใจสุกรไทย

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายสร้างวิกฤติในโอกาสโดยสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ทำงานเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรในพื้นที่ความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ส่งผลให้ประเทศไทยคงสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะกระจายไปกว่า 34 ประเทศทั่วโลกแล้วก็ตาม ทำให้การส่งออกสุกรในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% จากปี 2562 คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท และเชื่อมั่นว่าการส่งออกในปีนี้จะเพิ่มขึ้น


“เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศชาติและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกรและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท รวมทั้งเป็นการรักษาความมั่นคงด้านอาหารของประเทศโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด19 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอมาตรการต่อเนื่องต่อคณะรัฐมนตรีจนเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สำหรับค่าชดใช้สุกรที่ถูกทำลาย ตามมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 279,782,374 บาท


ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาโดยได้สำเร็จสามารถลดจำนวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อัตราร้อยละ 15 ใน 27 จังหวัด 108 อำเภอ เกษตรกรประมาณ 6,485 ราย จำนวนสุกรประมาณ 77,578 ตัว ทั้งนี้จากมาตรการดังกล่าว
นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการยกระดับมาตรการจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในเกษตรกรรายย่อยที่มีการเลี้ยงแบบเปิดซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ และอาจเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อโรคในวงกว้างอีกด้วย


สำหรับการดำเนินการลดจำนวนประชากรของสุกรที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (4) และกฎกระทรวงกำหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 กำหนดให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์สามในสี่ของราคาสัตว์ หรือซากสัตว์ ซึ่งขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด โดยการชดใช้ราคาสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ ประกอบด้วย สัตวแพทย์ 1 คน พนักงานฝ่ายปกครองท้องที่ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการชดเชยตามระเบียบฯ โดยเร็ว เพื่อบรรเทาผลกระทบของเกษตรกรจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาต่อไป.
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าฉีดวัคซีนต้านภัยโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน
ผบช.ภ.6 เข้มลงตรวจจุดบริการ ปชช.เมืองชาละวัน ป้องกันโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่
นครพนมเจออีกติดโควิด เป็นแพทย์หญิง เดินทางกลับจาก กทม. กักคนใกล้ชิดตรวจหาเชื้อ
รองผู้ว่าฯลำปาง ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 เผยไม่พบผลข้างเคียง และเชื่อมั่นในประสิทธิภาพวัคซีน
ผู้ว่าฯอุทัยธานี แจกหน้ากากอนามัย เชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (ชมคลิป)
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร ทำแปลงข้าวสาธิตภายใต้ โครงการ “เพิ่มข้าว” เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไทย และลด...
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000