ผู้ว่าฯสุโขทัย ประธานประชุมสภาอบจ.เลือกประธานสภาฯ - ไทยเสรีนิวส์
ผู้ว่าฯสุโขทัย ประธานประชุมสภาอบจ.เลือกประธานสภาฯ

ผู้ว่าฯสุโขทัย ประธานประชุมสภาอบจ.เลือกประธานสภาฯ

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงาน อบจ.สุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดการประชุมสมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย ครั้งแรก หลังจาก กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด อบจ.สุโขทัย เข้าร่วมประชุม


การประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จังหวัดสุโขทัย จึงกำหนดเรียกประชุมสภา อบจ. ครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และดำเนินการอื่น ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา อบจ.สุโขทัย


โดยผลการเลือกประธานสภาฯ ได้แก่ นายชรินทร์ ชูบุญ สมาชิกสภา อบจ. เขต 4 อ.ศรีสำโรง ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการเลือกรองประธานสภาฯ จำนวน 2 คน ผลการเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ได้แก่ นายไชยา บุญเกิด สมาชิกสภา อบจ. เขต 3 อ.ศรีสัชนาลัย รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ได้แก่ นายประเสริฐ ปัญญานุกูล สมาชิกสภา อบจ. เขต 3 อ.คีรีมาศ และเลขานุการสภาฯ ได้แก่ นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์ สมาชิกสภา อบจ. เขต 3 อ.ทุ่งเสลี่ยม จากนั้นที่ประชุมได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 1 เมษายน 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ 1 สิงหาคม 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000