สตูล จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2564 (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
สตูล จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2564  (ชมคลิป)

สตูล จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2564

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” จังหวัดสตูล ประจำปี 2564 โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ จาก 7 อำเภอ ผู้นำ อช. /อช. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 28 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาพัฒนาชุมชน/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 14 ราย พร้อมพบปะให้กำลังใจแก่อาสาพัฒนาชุมชน

และขอให้ช่วยกันป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ และได้ฝากนโยบายเน้นหนักวาระ 5 ส. เมืองสตูล น่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจังหวัดสตูล หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานอาสาพัฒนาชุมชน/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 อีกด้วย

สำหรับอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การสำรวจข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) การจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมอาชีพและ OTOP ซึ่งในการดำเนินงานตามภารกิจนั้น อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่มีงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000