ตำรวจภูธรภาค 5 คุมเข้มสกัดกั้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนเมียนมา - ไทยเสรีนิวส์
ตำรวจภูธรภาค 5 คุมเข้มสกัดกั้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนเมียนมา

ผบช.ภ.5 กำชับหน่วยงานในสังกัดสกัดกั้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามพื้นที่แนวชายแดนเมียนมาโดยเคร่งครัด

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของตำรวจภูธรภาค 5 โดยเคร่งครัดและเต็มรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเมียนมาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อาจเป็นเหตุให้คนไทยในเมียนมาและคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติโดยไม่ผ่านจุดตรวจผ่านแดนถาวร อาจเป็นเหตุให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดจากกลุ่มคนดังกล่าว

และตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 18) ผ่อนคลายการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์และการบังคับใช้มาตรการตามลำดับขั้นตอนและตามสภาพของพื้นที่ เพื่อให้สถานที่กิจการ หรือกิจกรรม สามารถปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลาการจัดระบบและระเบียบต่างๆ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 เป็นต้นไปนั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการ จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ภ.5โดยเคร่งครัด และเต็มรูปแบบ ตลอดจนการปฏิบัติตามแผนของแต่ละ ภ.จว. ที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายแดนประเทศเมียนมา โดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังตามช่องทางธรรมชาติที่คาดว่าคนต่างด้าวจะใช้เป็นช่องทางในการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ศึกษาข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 18 ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในพื้นที่รับผิดชอบของตน

ทั้งนี้ให้ชุดสายตรวจร่วม สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และฝ่ายสืบสวน ระดมกำลังสุ่มตรวจสอบออกตรวจในขตพื้นที่รับผิดชอบและกวดขันจับกุมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการ กิจการอาบน้ำ อาบอบนวด ร้านจำหน่ายสุรา และอื่นๆที่เคยให้บริการหรือเปิดเกินกำหนดเวลา โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งให้สืบสวนหาข่าวเพื่อวางมาตรการป้องกันและจับกุมผู้กระทำผิดต่อไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000