ผบ.กร.เยี่ยมให้กำลังใจ การฝึก มนุษย์กบ นักรบที่กองทัพเรือภาคภูมิใจ - ไทยเสรีนิวส์
ผบ.กร.เยี่ยมให้กำลังใจ การฝึก มนุษย์กบ นักรบที่กองทัพเรือภาคภูมิใจ

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ตรวจเยี่ยมการฝึกของนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม (มนุษย์กบ) และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทาง กองเรือยุทธการ (นสร.กร)

 


พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม (นร.นทต.จู่โจม) มนุษย์กบ หรือซีล รุ่นที่ 49 ที่กำลังทำการฝึกในภาควิชาวัตถุระเบิดและการทำลาย เพื่อให้กำลังใจ นร.นทต.จู่โจม และครูฝึก ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของการฝึก โดยมี น.อ.สุริยัน สำราญใจ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ผบ.ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ นสร.กร.) ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว

ทั้งนี้ นร.นทต.จู่โจม​ รุ่นที่ 49 มีผู้เข้ารับการฝึกปัจจุบัน จำนวน 47 นาย (จากเริ่มเข้ารับการฝึก จำนวน 109 นาย) ขณะนี้เข้าสู่การฝึกสัปดาห์ที่ 14 โดยได้ผ่านสัปดาห์ทดสอบร่างกาย และจิตใจ (สัปดาห์นรก) ซึ่งเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้ว ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องผ่านทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 สัปดาห์ จึงถือได้ว่าเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ชั้นต้น และเข้ารับการฝึกในหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ชั้นสูง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ จึงสำเร็จเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่สมบูรณ์ พร้อมประจำการใน นสร.กร. ต่อไป เป็นนักรบที่กองเรือยุทธการ และกองทัพเรือภาคภูมิใจ


ในการนี้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยมี น.อ.ณรงค์ นุสุวรรณ ผู้บัญชาการกรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ผบ.กรม รพศ.2 นสร.กร.) ให้การต้อนรับ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย นสร.กร. ได้ดำเนินการตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดย นสร.กร. เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ค.2561 ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ฯ พร้อมกันนี้ได้ให้นโยบายต่อการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การสืบสานและต่อยอดเป็น “โคก หนองนา โมเดล” ถือเป็นศาสตร์ของพระราชาให้เกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนากำลังพล และครอบครัว ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนรอบที่ตั้งของหน่วยต่อไป เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ให้หน่วยในกองทัพเรือ สืบสาน และต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป

 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000