นิพนธ์ "นำสุข คลายทุกข์"ให้พี่น้องประชาชน เดินสายแจกโฉนดฯที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ เปรย ก.พ.นี้ภาคเหนือตอนบน/ภาคใต้อันดามัน - ไทยเสรีนิวส์
นิพนธ์ “นำสุข คลายทุกข์”ให้พี่น้องประชาชน เดินสายแจกโฉนดฯที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ เปรย ก.พ.นี้ภาคเหนือตอนบน/ภาคใต้อันดามัน

นิพนธ์ “นำสุข คลายทุกข์”ให้พี่น้องประชาชน เดินสายแจกโฉนดฯที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ เปรย ก.พ.นี้ภาคเหนือตอนบน/ภาคใต้อันดามัน

 

ที่อาคารโรงยิม โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รองผบก.ภ.จว. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่มารอรับโฉนดที่ดินเข้าร่วมในโครงการฯ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า”การมอบโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”นี้เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

ถือเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ แก้ไขปัญหาไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดสตูลอยู่ในแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว โดยมีศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา–พัทลุง-สตูล-นครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการโดยออกสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ปรากฎว่าในพื้นที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 แปลง ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบจากผู้ได้รับทั้งหมด”

ทั้งนี้ รมช.มท.ยืนยันว่าจะเร่งรัดการเดินออกสำรวจโฉนดที่ดินให้รวดเร็วทั่วถึงให้ได้มากที่สุดในทุกพื้นที่จังหวัดต่างๆครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดิน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนต่อไป

“เรามีแผนที่จะไปแจกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ ทั่วทุกภูมิภาคซึ่งก่อนหน้านี้ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาได้ไปมอบโฉนดที่ดินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไว้แล้ว ซึ่งตามแผนกำหนดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะไปมอบต่อที่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้” นายนิพนธ์กล่าว

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

////
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000