ทีมร่วมใจพัฒนาลำสามแก้ว เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี และ สท.เมืองลำสามแก้ว (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ทีมร่วมใจพัฒนาลำสามแก้ว เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี และ สท.เมืองลำสามแก้ว  (ชมคลิป)

ทีมร่วมใจพัฒนาลำสามแก้ว เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ณ ศูนย์กีฬา 9 up ARENA ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทีมร่วมใจพัฒนาลำสามแก้ว เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศนตรีเมืองลำสามแก้ว และว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว นำทีมโดยนายภานุวัฒน์ ณ ระนอง ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมด้วยดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง, นายสาธิต อุไรโรจน์, นางสาวกฤษณา วงศ์คำ และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เขต 1 โดยมี 1. นายประจวบ จันทร์ฉาย 2. นายเอกสิทธิ์ ศรีปัญญา 3. นางศิริกร ใจดี 4. นายพีระพงษ์ บุตรละคร 5. นายธนัช รุจิรานฤสรณ์ 6. นายประพล ทวีเจริญธรรม

เขต 2 โดยมี 1. นายจงรักษ์ สุดถนอม 2. นายศรันย์ คำพันธ์ 3. นายสมหมาย ศรีบุษย์ 4. นางสาวสุพัตรา แบนจาด 5. นายสมเกียติ ศรีปิติวิทยานันท์ 6. นายสุเทพ สุระ และเขต 3 โดยมี 1. นายชาญณรงค์ ทวีสุข 2. นางพรทิพย์ อุทัยชาติ 3. นางกนกวรรณ พัชรธิติ 4. นางสาวดวงดารา นภาคเวช 5. นายประดิษฐ อัศวพรไพบูลย์ 6.นายชูเกียรติ์ จงเจริญชัยพร

 

สำหรับนโยบายของทีมร่วมใจพัฒนาลำสามแก้วเพื่อสร้างเมืองให้น่าอยู่ มุ่งสู่นครแห่งใหม่ smart city ลำสามแก้ว นครแห่งความสุข นครแห่งความเจริญ ดังนี้ 1. ดิจิตอลเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและบริการ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกระบบงานของเมืองลำสามแก้ว เพื่อใช้ในการบริหารงาน และให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในทุกด้าน 2. เศรษฐกิจการคลัง การสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรในเมืองลำสามแก้ว ให้มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น, สร้างรายได้ให้เทศบาล, พัฒนาระบบจัดเก็บใหม่ เพิ่มรายได้ให้เทศบาล, สร้างตลาดชุมชน และตลาด Online ให้ประชาชนมีรายได้หลักอีกช่องทางหนึ่ง

3. การพัฒนาคน สร้างวิทยาลัยการอาชีพ หลักสูตรบริการแพลทฟอร์ม/ดิจิตอล และโลจิสติก, สร้างศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรเพื่อการฝึกอาชีพ เพื่อการจำหน่าย, พัฒนาโรงเรียนพื้นฐาน และเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 4. พัฒนาประสานชลประทาน โครงสร้างพื้นฐานและสร้างภูมิทัศน์ (แก้ปัญหาจราจรถนนเสมาฟ้าคราม) พัฒนาถนนคอนกรีตเดิมให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ สร้างถนนเลียบคลอง และสร้างสะพานข้ามคลองหนึ่ง คลองสอง และคลองสาม

5. ชุมชนและสภาพแวดล้อม อนุมัติการจัดตั้งนิติบุคคล การจัดตั้งชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว, ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ด้วยความเป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตย, สร้างระบบคัดแยกขยะ นำขยะกลับมาใช้ จัดเก็บขยะให้สะอาด 6. โลจิสติกและความปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างถนนหลัก ถนนรองและถนนซอยในชุมชน, ติดตั้งกล้องวงจรปิด ด้วยกล้องทันสมัยบันทึกภาพ และส่งสัญญานเตือน

 

7. คุณภาพชีวิต สุขภาพของคนทุกวัย แก้โควิด ส่งเสริมกีฬา พัฒนาศูนย์พยาบาลและการแพทย์ที่ทันสมัย,จัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ และวัคซีนโควิด-19, จัดสวัสดิการให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดโอกาสอย่างทั่วถึง, สร้างสนามกีฬาชุมชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และแข่งขันกีฬา, สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการงาน อพปร. และอสม.

หลังจากเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศนตรีเมืองลำสามแก้ว และ ว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ก็ได้เดินทางไปหมู่บ้านเดอะเฟิร์สโฮมเพื่อนำไข่ไก่, ผ้าแมสและแอลกอฮอล์ไปมอบให้กับประชาชนเพื่อลดค่าใช่จ่ายในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน

 

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000