อุตรดิตถ์ ประชุมขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมถึงการสะท้อนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน - ไทยเสรีนิวส์
อุตรดิตถ์ ประชุมขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมถึงการสะท้อนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

อุตรดิตถ์ ประชุมขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมถึงการสะท้อนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความชัดเจน ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการสะท้อนปัญหาอุปสรรค ในการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000