อ.ตรอน มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ให้กลุ่มผู้เปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
อ.ตรอน มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ให้กลุ่มผู้เปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายอำเภอตรอน มอบข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ในชีวิตประจำวันแก่กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลหาดสองแคว ฯลฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว อสม. และลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ มอบข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ในชีวิตประจำวัน แก่กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ในพื้นที่ตำบลหาดสองแควจำนวน 8 ราย

ดังนี้ 1.นางศรีนวล ไชยวงษ์ ผู้ยากไร้ไม่มีอาชีพ 2.นางสาวกาหลง ธนูน้อย ผู้ยากไร้ ไม่มีอาชีพ 3.นางสาวบุญยืน ฟักประเสริฐ ผู้พิการทางร่างกาย,อาศัยอยู่คนเดียว 4.นายประเสริฐ บัวเผื่อน ผู้ป่วยติดเตียง,ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 5.นายสำเภา อินเปรม ผู้สูงอายุ,ผู้พิการทางสายตา 6. นางอารมณ์ ดีประเสริฐ ผู้ยากไร้ 7.นายเผย หมู่ทอง ผู้ยากไร้ และ 8.นางน้ำนอง โชติช่วง ผู้พิการทางสายตา

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000