ประกันสังคมอุบลฯ จ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานจาการระบาดของโควิด 19 - ไทยเสรีนิวส์
ประกันสังคมอุบลฯ จ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานจาการระบาดของโควิด 19

ประกันสังคมอุบลฯ จ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานจาการระบาดของโควิด 19

 

วันที่ 28 ม.ค.64 นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบปรับลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่อง ให้แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีผลทำให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบลดลงจากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง ส่วนฝ่ายนายจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม –มีนาคม 2564 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบลดลงเหลือเดือนละ 38 บาทจาก 278 บาท ในส่วนรัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิม ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน โดยมีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ –มีนาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 มีนายจ้าง จำนวน 4,096 แห่ง มีลูกจ้าง 74,535 คน ส่วนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 39 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,301 คน

นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ระบาดของโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี จากรอบแรกเมื่อปี 2563 ประเภทว่างงานจากการระบาดของโครโควิด -19 มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 7,544 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 51ล้านบาท ประเภทว่างงานจากการลาออก เลิกจ้าง สมัครใจลาออก มีผู้มาใช้สิทธิ 54,118 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 268 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 320 ล้านบาท และในปี 2564 ระลอกใหม่ ผลการดำเนินการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ระบาดของโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทว่างงานจากการระบาดของโครโควิด -19 มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 18 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,500 บาท ประเภทว่างงานจากการลาออก เลิกจ้าง มีผู้มาใช้สิทธิ 286 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,105,000 บาท รวมทั้งเป็นเงินกว่า 5,000,000 บาท

จากผลการดำเนินการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ระบาดของโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี จากรอบแรก ทั้งกรณีประเภทว่างงานจากการระบาดของโครโควิด -19 และประเภทว่างงานจากการลาออก เลิกจ้าง สมัครใจลาออก จากเมื่อปี 2563 และรอบใหม่ ปี 2564 ได้ดำเนินการจ่ายประโยชน์ทดแทนทั้ง รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 325 ล้านบาท

 

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000