นราธิวาส-เปิดโครงการงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ - ไทยเสรีนิวส์
นราธิวาส-เปิดโครงการงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ

นราธิวาส-เปิดโครงการงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ

 

วันนี้ 28 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายนิอิสมะแอล มุหะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 26ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ ควรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน จึงได้กำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชนในชาติสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น

นายนิอิสมะแอล มุหะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” จัดขึ้นเพื่อณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และเพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนให้เยาวชน นักเรียนและองค์กรเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ให้ตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติตลอดเวลา และยังเป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชน เยาวชน ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นด้วย

นอกจากนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆ และการสาธิตการระงับอัคคีภัยด้วยผงเคมีแห้ง ให้เยาวชนในโรงเรียนนราธิวาส ได้รับชมพร้อมกับฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียน และสามารถให้ความช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย


ข่าว.​วดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000