พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสตูล กรมราชทัณฑ์” (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสตูล กรมราชทัณฑ์”  (ชมคลิป)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสตูล กรมราชทัณฑ์”

 

วันนี้ 25 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสตูล กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/2 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม ณ เรือนจำจังหวัดสตูล โดยมีนายกาจก้อง รัตนะ ผู้บัญชาการเรือนจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 177 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้กล่าวคำปฏิญาณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสตูล กรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย รวมทั้งสิ้น 177 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11-24 มกราคม 2564 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอนคือ การอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และการสรุปประเมินผล ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสตูล สามารถพึ่งตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในโอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขังทุกคน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมในโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสตูล กรมราชทัณฑ์ เป็นการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก และหลังจากนี้ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป ขอให้ยึดมั่นในกล่าวคำปฏิญาณตน จะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง ประกอบอาชีพที่สุจริต และเป็นโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่ทำผิดซ้ำอีก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นคนดีของสังคมต่อไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000