ผู้แทนพระองค์ มอบใบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทานโคกหนองนา ที่เรือนจำอุบลฯ - ไทยเสรีนิวส์
ผู้แทนพระองค์ มอบใบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทานโคกหนองนา ที่เรือนจำอุบลฯ

ผู้แทนพระองค์ มอบใบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทานโคกหนองนา ที่เรือนจำอุบลฯ

 

วันที่ 25 ม.ค.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/2 ที่เรือนจำกลางอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง” ซึ่งเป็นการประยุกต์ ให้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

การฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง” เรือนจำกลางอุบลราชธานี กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/2 มีผู้เข้าร่วมการฝึก เป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทยจำนวน 433 คน ชาวต่างชาติ 18 คน รวมทั้งสิ้น 451 คน ฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การอบรมพึ่งตนด้วย ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และสรุปประเมินผล

การฝึกอบรมโครงการพระราชทานเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม มีส่วนสำคัญในโครงการสนองพระราชปณิธานและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษและจะพ้นโทษ มีความรู้ความเข้าใจประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา สร้างต้นแบบและส่งเสริมทักษะทางการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีก

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000