พาณิชย์ฯลำพูนนำกลุ่มเกษตรกรเข้าประชุมเตรียมการรองรับผลผลิตกระเทียม - ไทยเสรีนิวส์
พาณิชย์ฯลำพูนนำกลุ่มเกษตรกรเข้าประชุมเตรียมการรองรับผลผลิตกระเทียม

ลำพูน – พาณิชย์ฯลำพูนนำกลุ่มเกษตรกรเข้าประชุมเตรียมการรองรับผลผลิตกระเทียม

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2664 ที่ผ่านมา นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน นำผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกระเทียม กลุ่มเกษตรกรเกษตรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมเตรียมการรองรับผลผลิตกระเทียม กับผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย (ราชการ เอกชน เกษตรกร) ณ ห้องประชุม 80 พรรษา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อประชุมวางแผนเชิงรุกรองรับการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (กระเทียม) ของพื้นที่ภาคเหนือ

สำหรับผลผลิตกระเทียม ปี 2563/64 ภาคเหนือ เป็นแหล่งผลิตมีพื้นที่ร้อยละ 98.66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 1.05 ขณะนี้เกษตรกรยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระรอก 2 ส่งผลให้ผู้ประกอบการแต่ละรายเก็บสำรองน้อยลง ตลาดมีความต้องการน้อยลง ด้านการส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมมีการสั่งซื้อลดลงด้วยเช่นกัน

โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาในการประชุมในครั้งนี้ มีมาตรการบริหารจัดการ คือ
1.) ชะลอการขาย ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน อัตราการช่วยเหลือ ค่าจัดการผลผลิต กก.ละ 1 บาท รายละไม่เกิน 3 ไร่
2.) ชดเชยดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 1 ปี วงเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. รายละ -50,000.-บาท
3.) เชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตกระเทียม รวม 7,000 ตัน มูลค่าการซื้อขาย -110,390,000.- บาท

ด้านมาตรการกฏหมาย
1.) ผู้นำเข้าต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ารายปี ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร ภายใต้ องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO)
2.) ควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ครั้งละ 400 กิโลกรัม ขึ้นไปที่เข้ามาหรือออกจากพื้นที่ 52 จังหวัด
3.) ตรวจเข้มกระเทียมนำเข้าผ่านด่านศุลกากร 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี เชียงราย กรุงเทพ สมุทรปราการ มุกดาหาร และ จังหวัดสงขลา
4.) ผู้นำเข้าต้องแจ้งปริมาณสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายเดือน 5.) ตรวจสอบ ปราบปรามการลักลอบนำเข้า
6.) กำกับพฤติกรรมทางการค้า


______________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000